از بناهایی که مورد نوازش زلزله ی 6.2 ریشتری تبریز قرار گرفت
برج ساعت تاریخی تبریز است که شیشه های آن خرد شد و فروریخت.


تصاویر مربوط به یکشنبه 1391.05.22 است:


میدان ساعت تبریز

میدان ساعت تبریز

میدان ساعت تبریز

میدان ساعت تبریز
برچسب ها : متفرقه  ,