افسوس که ...

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم
از یـار بماندیم و به مقـصد نرسیـدیم


خط : احسان دائی
قلم 1 سانتیمتری
1391.06.07
برچسب ها : متفرقه  ,