آب حیات عشق

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
آینه ی صبوح را ترجمه ی شبانه کن

ای خردم شکار تو، تیر زدن شعار تو
شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن

1390.04.31
برچسب ها : هنر  ,